Day: June 27, 2022

ข่าวรอบโลกประจำวัน

G7 launches เปิดตัวแผนโครงสร้างพื้นฐานมูลค่า 600 พันล้านดอลลาร์

G7 launches บรรดาผู้นำของประเทศในกลุ่มเจ็ดประเทศ (G7) ได้ให้คำมั่นที่จะระดมทุน 6 แสนล้านดอลลาร์ในกองทุนภาครัฐและเอกชนตลอด 5 ปี เพื่อสนับสนุนการเงินโครงสร้างพื้นฐานในประเทศกำลังพัฒนา o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o […]

Read More