Day: November 4, 2021

ข่าวรอบโลกประจำวัน

A year into war หนึ่งปีสู่สงคราม ชะตากรรมของกองกำลังของรัฐบาลกลาง

A year into war ชาว Tigrayan ชาติพันธุ์อายุ 24 ปี เมืองหลวงแอดดิสอาบาบา เมืองหลวงของเอธิโอเปีย รู้สึกไม่สบายใจเป็นพิเศษในวันครบรอบปีแรกของสงครามอันโหดร้ายที่ o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o […]

Read More