Day: October 28, 2021

ข่าวรอบโลกประจำวัน

Khalilzad urges คาลิลซาดวอนสหรัฐฯ ร่วมมือกับตอลิบาน

Khalilzad urges อดีตทูตพิเศษสหรัฐฯ ประจำอัฟกานิสถาน ซัลเมย์ คาลิซาด กล่าวว่า ฝ่ายบริหารของไบเดนควรร่วมมือกับกลุ่มตอลิบานเพื่อช่วยบรรเทาวิกฤตด้านมนุษยธรรมในประเทศในขณะนี้คาลิลซาด ซึ่งเจรจาการถอนตัวของสหรัฐฯ กับกลุ่มตอลิบานเพื่อยุติการประจำการทางทหารนาน 20 ปี เมื่อวันพุธ ปกป้องข้อตกลงและผู้นำตอลิบาน พร้อมกล่าวโทษอัชราฟ กานี อดีตประธานาธิบดีอัฟกานิสถาน ที่ล้มเหลวในการเจรจาสันติภาพและการล่มสลายของกรุงคาบูล o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o […]

Read More