Day: October 27, 2021

ข่าวรอบโลกประจำวัน

World Bank ปฏิเสธคำอุทธรณ์ของหัวหน้า IMF เพื่อปกป้องตัวเอง

World Bank คณะกรรมการธนาคารโลกปฏิเสธคำขอของคริสตาลินา จอร์จีวา กรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ให้จัดการประชุมเพื่อป้องกันตัวเองจาก o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o […]

Read More