Day: November 3, 2020

ข่าวกีฬาทั่วไป

France ประกาศห้ามกลุ่ม Grey Wolves และผู้ที่มีสัญชาติตรุกี

France เตรียมที่จะวางแผนห้ามกลุ่มชาตินิยมที่จัดขึ้นด้วยชาวตุรีกีอย่าง Grey Wolves เจอรัลด์ดาร์มานินรัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทยอธิบายว่าองคร์กรนี้ก้ามร้าวเกินไป และบอกกับสมาชิกสภานิติบัญญัติเมื่อวันจันทร์ว่าเขาจะขอยุบสภาในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันพุธที่ผ่านมา o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o […]

Read More